Privacy verklaring

Privacybeleid SEGA

SEGA is een handelsnaam van Stichting Educatieve vaartochten Groot Amsterdam, gevestigd Ms van Riemsdijkweg 51, 1033 RC Amsterdam. SEGA is ingeschreven bij KvK onder nr. 68381794. Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen SEGA (“Verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) is het bestuur van de SEGA.

Contactgegevens:
Het bestuur van SEGA heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen. Deze functionaris is te bereiken via onze klantenservice: info@sega-amsterdam.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
SEGA verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Emailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Speciale verzoeken (dieetwensen, voorkeuren);
  • Betalingsgegevens;
  • Foto’s, die tijdens tochten zijn genomen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van klanten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sega-amsterdam.nl; dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
SEGA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betalingen;
  • Maken en verzenden van onze nieuwsbrief en/of digitale flyers
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Persoonsgevoelige informatie in het reserveringsproces:
Via de website van SEGA kan men reserveren en elektronisch betalen; de gegevens rondom betalingsverkeer worden door Avayo-online Ticket Solutions beheerd. Met dit bedrijf is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Binnen SEGA hebben 3 mensen toegang tot het systeem t.b.v. inzage in financiële afwikkeling en het maken van opvarendenlijsten. Dit zijn de voorzitter, de medewerker reserveringen en de coördinator planning.
Indien andere vrijwilligers/bemanningsleden dan bovengenoemde 3 mensen uit hoofde van hun functie een passagierslijst krijgen, dan zullen zij deze direct na de betreffende tocht vernietigen. Deze lijst zal nimmer worden doorgezonden naar niet-direct belanghebbenden. Ten behoeve van verantwoording (o.a. aan gemeentelijke subsidiegevers) zullen de passagiersgegevens louter geanonimiseerd worden gebruikt.

Persoonsgegevens mailing:
Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt SEGA gebruik van Mailchimp met wie een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Eén persoon heeft toegang tot het systeem met gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens die worden opgeslagen zijn de voor- en achternaam en het e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is er een optie om zich uit te schrijven of de gegevens te updaten. Dit kan ook via een verzoek per mail: info@sega-amsterdam.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming:
SEGA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. SEGA neemt dus geen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SEGA tussen zit.

Bewaartermijn:
SEGA bewaart de bovengenoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Die doelen hebben we hierboven ook vermeld. Onze bewaartermijn is maximaal de fiscale bewaartermijn. Dit in verband met verantwoording na afloop van het boekjaar en mogelijke nacontrole door onze subsidiegevers/sponsoren.

Delen van persoonsgegevens met derden:
SEGA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SEGA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
SEGA gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken. Er worden geen IP-adressen verzameld.

Gebruik Social Media:
SEGA gebruikt uw gegevens niet t.b.v. commerciële advertenties op Social Media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SEGA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sega-amsterdam.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
SEGA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De wijze van verwerking:
SEGA zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.
SEGA zal de gegevensverwerking passend, mede afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens, beveiligen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
SEGA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@sega-amsterdam.nl. De website is voorzien van een SSL-certificaat.

Amsterdam, 23-05-2018